Vedtægter

§1.  Navn

Foreningens navn er Hovedgård Idrætsforening Svømmeklub. Foreningen er stiftet i 1969 og har hjemsted i Horsens Kommune. Foreningen er en afdeling under Hovedgård Idrætsforening.

§2. Form

Foreningens formål er at vedligeholde og fremme nuværende og kommende medlemmers interesse for og glæde ved sundhed og fysisk aktivitet. Foreningens formål er endvidere at sikre en bred vifte af idrætstilbud til både børn og voksne, herunder sikre at alle får mulighed for at lære at svømme under kyndig vejledning. Idrætstilbuddene omfatter i særdeleshed svømning og andre aktiviteter i vand.

§3. Medlemskab

Stk. 1

Enhver kan optages som medlem i foreningen.

Stk. 2

Der er indmeldelse to gange årligt. Bestyrelsen fastlægger regler for indmeldelse. Man er medlem én sæson ad gangen.

Stk. 3

Udmeldelse sker automatisk ved udløb af en sæson. Medlemmer, som fortsat ønsker at være medlem, skal følge reglerne fastlagt af bestyrelsen.

§4. Kontingent

Stk. 1

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes generalforsamlingen.

Stk. 2

Kontingentet forfalder ved indmeldelse.

§5. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per­manent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor­pligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav at blive rt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav , at sagen afgøres først kommende generalforsamling og at sagen sættes dags­ordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af for­eningens vedtægt.

§6. Ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes en gang årligt inden sæsonens opstart, enten i juni eller august måned.

Indkaldelse med angivelse af tid og sted annonceres med to ugers var­sel.

Ligeledes annonceres at forslag, som ønskes behandlet den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Ethvert medlem har en stemme, som skal anvendes af en, der er over 18 år. Stemmeret kræver, at medlemmet ikke er i kontingent restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab til orientering

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand (i ulige år)

6. Valg af kasserer (i lige år)

7. Valg af sekretær (i ulige år)

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 medlemmer, hver er valg hvert andet år)

9. Valg af 2 suppleanter

10.Eventuelt

Stk. 3

Afdelingsbestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Valgbar er alle medlemmer over 18 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær på første møde efter generalforsamlingen.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg med formanden og sekretær i ulige år. Den anden halvdel er på valg med kassereren i lige år.

Der vælges 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af foreningens stemme beret­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For vidt angår krav til indkaldelsen, ¸dets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§7. Foreningens ledelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kannedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af bende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrel­sens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen den ordinære generalfor­samling. Formanden, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlemer valg i ulige år, mens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er valg i lige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år samt forældre/værger til medlemmer, der er under 18 år. Hvert medlem kan være repræsenteret af maksimalt 1 forældre/værge.

§8. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal umiddelbart efter regnskabsårets afslutning, afgive årsrapport for det foregående år til Hovedgård Idrætsforenings hovedbestyrelse. Årsrapporten forelægges endvidere den ordinære generalforsamling til orientering.

Budget for det kommende regnskabsår udarbejdes af bestyrelsen og skal inden d. 1. decemberforelægges Hovedgård Idrætsforenings hovedbestyrelse til godkendelse.

§9. Revision

Revision foretages i henhold til Hovedgård Idrætsforenings vedtægter.

§10. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf skal mindst den ene være formand ellerkasserer. Foreningen hæfter kun for indgåede forpligtelser med dens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§11. Vedtægtsændringer

Ændring af vedægterne kan ske enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivnestemmer er for forslaget.

§12. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages en i dette efterfølgende særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemme flerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, Hovedgård Idrætsforening.